center
Functieomschrijving

UZC Brussel 004-2019 Projectmanager GPD - COD - 38u (m/v)

Functie

Uw opdracht :

De Projectmanager GPD (of Program Manager) verzekert de coördinatie en de algemene sturing (functionele, menselijke, financiële, technische en administratieve) van een portefeuille van projecten verband houdend met het CARE-programma voor de 3 openbare ziekenhuizen (Sint-Pieter, Brugmann en Ukzkf) met de steun van één of meer teams die onder zijn functionele verantwoordelijkheid staan.

Uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden :

 • Analyse van de portfolio van het CARE-programma.
 • Samenzitten met de opdrachtgever en/of de verantwoordelijken van de beroepen om in te spelen op alle CARE-projecten noodzakelijk voor de digitalisering van het geïnformatiseerd patiëntendossier en de invoering van de geïntegreerde zorgtrajecten, op het bestaande platform, evenals voor de uitwerking van de grondslagen van een lastenboek van een GPD nieuwe generatie.
 • Erop toezien dat het bepalen van de behoeften in samenhang is met hetgeen bestaat, zowel op technisch als op functioneel vlak, en dat de behoeften van de beroepen coherent zijn met de strategie van de I.S. van onze ziekenhuizen.
 • Deelnemen aan de stuurcomités om de omschrijving van de behoeften van de beroepen te harmoniseren.
 • Becijfering van de portfolio van projecten.
 • Kennis nemen van de technologische ontwikkelingen en het technisch toezicht organiseren.

  Vaststelling van middelen en doelstellingen van zijn domein en van de portefeuille van projecten

 • De projecten over een periode van meerdere jaren, evenals over het begrotingsjaar plannen.
 • Streefdoelen vastleggen inzake de beheersing van de verbintenissen van de dienst (kostprijs, termijnen, kwaliteit) en van de tevredenheid van de beroepen.
 • De menselijke en technische middelen bepalen en het aandeel van de uitbestedingen en de wijze waarop deze moeten worden gestuurd vastleggen. De aanbestedingen met de technische partners (dienstverlenende bedrijven, softwareleveranciers, integratoren…) verzekeren en verwerken en de dienstverrichters kiezen.
 • Het projectenbeheer ondersteunen en er de verschillende actoren mee doen instemmen.

Administratief beheer en begrotingstoezicht

 • De budgetten vastleggen en deze laten goedkeuren door de Steering Committee Care.
 • Het financieel en technisch kader van de dienstverleningsovereenkomsten (DPI en andere hulpmiddelen) van de globale projecten valideren en onderhandelen.
 • Het leiden van de vergaderingen voor het sturen van projecten en de takenplanning bepalen, met als streefdoel het creëren van een globaal inzicht van alle transversale projecten deel uitmakend van het Care-programma en van de verticale projecten van de Ziekenhuizen waaruit potentiële synergieën kunnen worden vastgelegd door het bundelen van projecten binnen het Care-programma.
 • Opvolging van de planning van het projectenverloop.
 • Opmaak en analyse van de overzichten m.b.t. het verloop van de projecten en de dienstactiviteiten (PMO).
 • Verslaglegging voor het stuurcomité, de directies beroepen en/of de algemene directies.

Management van de projectmiddelen

 • De nodige menselijke middelen bepalen voor de uitrol van de projecten en hun toewijzing beheren (beroepen en TI)
 • Keuze van de verdeelsleutel tussen interne en externe resources (herverdeling van de begroting tussen entiteiten).
 • Keuze van de eventuele dienstverrichters (medeverwerkers, onderaannemers,…) en hiermee samenzitten
 • Toezicht op de relaties met de eventuele onderaannemers in samenwerking met de IT-directies en de Chief Medical Information Officer.
 • Aanwerving van de projectleidersteams en eventuele deelname aan de aanwerving van de andere teams (ontwikkelaars, in het bijzonder) en hun evaluatie verzekeren.
 • Functioneel leiding geven aan de projectleidersteams belanghebbende partijen in het CARE-programma.
 • Bepalen van de opleidingsplannen om de competenties van de teams te ontwikkelen, zowel op technologisch als op methodologisch vlak.
 • Gedurende het hele project de relatie met de interne of externe klant verzekeren.
 • De goede verstandhouding bevorderen tussen projectbeheer en opdrachtgever.
 • Beraad over de evolutie van de methodologieën inzake projectbeheer.

Bijkomende activiteiten

 • De projectmanager kan mee beslissen over de technische infrastructuren, in samenhang met de architect I.S. en de architect infrastructuur.
 • Bij de gebruiker staat de projectmanager hoofdzakelijk in voor het sturen van de portefeuille van projecten, maar kan zich ook opdrachten voor het beheer van contracten zien toevertrouwen (opmaak van bepaalde lastenboeken).

Profiel

Vereiste profiel voor de functie :

Technische vaardigheden

 • Goede computervaardigheden inclusief een goede beheersing van de architectuur en de functionaliteiten van het informaticasysteem, van de ontwikkelingsketen van een applicatie, van de IT-infrastructuren en de integratie van software.
 • Uitstekende kennis van het toepassingsgebied van de beroepen betrokken bij de gevoerde projecten (om zijn legitimiteit bij de opdrachtgever te verhogen).
 • Beheersing van de instrumenten voor projectbeheer (type UML, Rational Rose,…) en PMO (MS Project).
 • Inzicht in de omgeving en de activiteiten van het ziekenhuis, in de behoeften en de verplichtingen van de gebruikers.
 • Goede beheerscapaciteiten (berekening van ratio’s en rentabiliteit, begrotingsbeheer, thesaurie…).

Professionele vaardigheden

 • Synthetische geest om een totaalbeeld te krijgen van een portefeuille van projecten voor verschillende instellingen.
 • Vermogen om complexe technische kwesties begrijpelijk te maken om de leden van de stuurcomités toe te laten op geïnformeerde wijze arbitrages te verwezenlijken.
 • Goede relationele en communicatieve vaardigheden met het oog op een doelmatige samenwerking met de opdrachtgever en de directies beroepen.
 • Diplomatie om soms tegenstrijdige belangen met elkaar te verzoenen : deze van de ziekenhuizen, de beroepen en de technische en financiële belangen.
 • Zakelijk inzicht om projecten intern of extern te « verkopen » en overtuigen van het belang van een gezamenlijke aanpak tussen instellingen.
 • Nauwgezette en methodische werkwijze om verschillende projecten gelijktijdig te kunnen uitvoeren.
 • Capaciteit om rekening te houden met de uitdagingen en beperkingen van de nieuwe technologieën waarbij beroep wordt gedaan op specialisten.
 • Teamleiderscapaciteiten : luisterbereidheid, dialoog om het team te leiden en het werken in teamverband te coördineren.
 • Vermogen om moeilijke beslissingen te nemen in het kader van de projecten.
 • Capaciteit om de teams te motiveren en te stimuleren en om hen de dwingende vereisten inzake termijnen duidelijk te maken, zonder spanningen te creëren die nadelig zijn voor het bereiken van de gestelde doeleinden.
 • Grote stressbestendigheid gezien de projecten steeds aan dwingende termijnen gebonden zijn.

Toegangsvoorwaarden :

 • In het bezit van een masterdiploma gespecialiseerd in informatica, netwerken en telecommunicatie ;
 • Voldoen aan de wettelijke tweetaligheidsvoorwaarden ;
 • Slagen voor het bevorderings- of selectie-examen ;
 • Voldoen aan de profielvoorwaarden.

Aanbod

Bezoldigingsbarema

Jaarlijkse bedragen op voltijdse basis : Baremaschaal (sociaal handvest): A6

Min. : 51618,4088 € geïndexeerd

Max. : 78549,7525 € geïndexeerd

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

Huidige index: 1.7069

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Uw kandidatuur (gemotiveerde brief en cv) moet online worden ingediend.

Michel GOVAERTS

Afgevaardigd bestuurder

 • Online op:do 20 juni 2019
 • Locatie: UZC Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]